Делба на съсобствен имот


Правно основание: Чл.55 от ЗДС
Срок: до 1месец
Цена: безплатно
Необходими документи:

  • заявление
  • скица
  • документи удостоверяващи собствеността
  • удостоверение за идентичност на имота
  • при необходимост / проект на ПУП, проекто заповед за доброволна делба/