Заповед №РД-13-169/31.10.2012г


02.11.2012г.

ЗАПОВЕД


№...............

Хасково,................

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 61 и 64 ал. 1 от ЗДС, чл.69, ал.1 от ППЗДС, чл.5 и чл.15 от Наредба №7 от 14.11.1997 г. издадена от Министъра на финансите за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, във връзка със заповед № РД-13-158/27.09.2012г  на Областния управител на област Хасково, Протокол от 16.10.2012г на Тръжната комисия и предложение вх.№РД-10-168/23.10.2012г на председателя на Тръжната комисия, назначена със заповед №РД-13-157/20.09.2012г на Областния управител на област Хасково

Н А Р Е Ж Д А М:


На 20.11.2012г. от 14,00 часа в сградата на Областна администрация да се проведе втори търг с тайно наддаване за продажба на следните движими вещи:
Лек автомобил “Мерцедес” 200, рег.№ Х3300АТ, с инвeнтарен номер 2253 – 1бр., собственост на Областна администрация Хасково при начална тръжна цена 1120 лв. (словом: Хиляда сто и двадесет лева) и
Лек автомобил “Форд Транзит Т” 8+1, рег.№ Х2418АТ, с инвeнтарен номер 1 – 1бр., собственост на Областна администрация Хасково при начална тръжна цена 1760 лв. (словом: Хиляда седемстотин и шестдесет лева).
Огледът на вещите може да бъде извършен от 12.11.2012г. до 19.11.2012г., всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа в гаража на Областна администрация Хасково, в присъствието на представител на Областна администрация – Хасково.
Утвърждавам документация за участие в търга, която съдържа: Заявление за участие /по образец/ и Оферта (ценово предложение) /по образец/. Цената на документацията за участие в търга е 10,00 лв. (Десет лева) и може да бъде закупена в стая №50, етаж 2 в сградата на Областна администрация – Хасково, гр.Хасково, пл. “Свобода” №5. Към заявлението се представят: документ за внесен депозит/оригинал/,  документ за закупена документация за участие в търга/оригинал/, документ за самоличност за физически лица /заверено от кандидата копие/ и заверено от кандидата копие на удостоверение за актуално състояние /за съдебна регистрация/ - за юридическо лице или посочен ЕИК.
Депозитът за участие в търга за лек автомобил „Мерцедес“ 200 с рег. №Х3300АТ е в размер на 112,00 лв. (словом: Сто и дванадесет лева), за лек автомобил „Форд Транзит Т“ 8+1 с рег. №Х2418АТ е в размер на 176,00 лв. (словом: Сто седемдесет и шест лева). Депозитът се внася по сметка на Областна администрация – Хасково BG54UBBS80023300138233 в “Обединена българска банка” АД гр. Хасково и представлява 10 на сто от началната тръжна цена на съответната вещ, за която се кандидатства. Заявления за участие се приемат от 12.11.2012 г. до 17,00ч на 19.11.2012г., стая №2, партерен етаж на Областна администрация, пл. “Свобода” №5, гр.Хасково. Заявлението, заедно с офертата (ценово предложение) /поставена в отделен запечатан плик/ и останалите документи, се поставят в запечатан плик, върху който е отразено вещта, за която се кандидатства, името/наименованието на кандидата и адрес за кореспонденция.  Върху плика се поставя входящ номер.
Търгът се провежда от комисията, определена в заповед №РД-13-157/20.09.2012г. на Областния управител на Област Хасково. За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока цена. За проведения търг комисията да състави протокол и обяви резултата съгл. чл. 11 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост. Спечелилият търга заплаща цената в български лева, по сметка на Областна администрация – Хасково BG95UBBS80023106205007, в “Обединена българска банка” АД  гр. Хасково в срок до 3 (три) работни дни от обявяването на резултатите.
Ако плащането не се извърши в посочения срок,  депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена. Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащането в определения срок, тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещите не са продадени.
След заплащането на цената да се сключи договор за продажба при спазване изискванията на чл.144 от ЗДвП. Вещите се предават на купувача след плащане на цената и подписване на договора. Закупените вещи следва да се вдигнат от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането и сключване на договора. След този срок купувачът дължи магазинаж 0,1 на сто от достигнатата на търга цена за всеки ден след изтичане на срока за предаването й.
Настоящата заповед да бъде обявена в сградата на Областна администрация – Хасково, на интернет страницата на администрацията и да се публикува обявление в един ежедневник.

ИРЕНА УЗУНОВА
Областен управител на област Хасково