Списък недопуснати главен експерт АПОФУС


СПИСЪК

 

НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯАДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО

 

 

 

На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решение взето с протокол № 1/07.04.2022г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-14-21/28.03.2022г. на Областния управител на област Хасково, няма недопуснати до конкурса кандидати.

 

 

 

ХРИСТО МАРКОВ /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ