РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ


Р Е Г И С Т Ъ Р

на

декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от закона (служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)

 

Входящ №, дата
Име, презиме и фамилия
Заемана длъжност
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4, (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ
Списък на лицата, които не са подали декларации в срок
Линк към
подадената декларация
Линк към
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
 

РД-10-57/ 23.02.2021

РД-10-58/ 23.02.2021

Елина Башева Специалист

да

РД-10-58/ 23.02.2021г.

 

да

РД-10-57/ 23.02.2021г.

   

РД-10-75/ 04.03.2021г.

РД-10-92/ 12.03.2021

Антон Вълчев

Главен експерт

да

РД-10-75 04.03.2021г.

 

да

РД-10-92/ 12.03.2021г.

   

РД-10-77/ 04.03.2021г.

РД-10-79/ 04.03.2021г.

Костадин Паскалев Специалист

да

РД-10-79 04.03.2021г.

 

да

РД-10-77/ 04.03.2021г

   
             

НЯМА лица, подали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок

(служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)