РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ 2021


Р Е Г И С Т Ъ Р

на

декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от закона (служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)

 

Входящ №, дата Име, презиме и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4, (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ Списък на лицата, които не са подали декларации в срок
Линк към
подадената декларация
Линк към
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
 

РД-10-57/ 23.02.2021

РД-10-58/ 23.02.2021

Елина Башева

Прекратено трудово правоотношения считано от 04.01.2022г.

Специалист

да

 

 

да

 

   

РД-10-75/ 04.03.2021г.

РД-10-92/ 12.03.2021

Антон Вълчев

Главен експерт

да

РД-10-75 04.03.2021г.

 

да

РД-10-92/ 12.03.2021г.

   

РД-10-77/ 04.03.2021г.

РД-10-79/ 04.03.2021г.

Костадин Паскалев Специалист

да

РД-10-79 04.03.2021г.

 

да

РД-10-77/ 04.03.2021г

   

РД-10-152/19.04.2021г.

Златка Добрева

Прекратено служебно правоотношение считано от 20.12.2021г.

Старши експерт

   

да
ежегодна

 

 

РД-10-153/19.04.2021г.

Валентина Дамянова-Тодева

Главен юрисконсулт

   

да
ежегодна

   

РД-10-155/19.04.2021г.

РД-10-204/17.05.2021г.

Катя Крушкова Директор на дирекция АКРРДС    

да
ежегодна

   
РД-10-159/20.04.2021г. Мая Бахчеванова Главен експерт    

да
ежегодна

   
РД-10-162/20.04.2021г. Биляна Запрянова Специалист     да
ежегодна
   
РД-10-163/21.04.2021г. Мария Виденова Старши юрисконсулт     да
ежегодна
   
РД-10-166/21.04.2021г. Десислава Тодорова Младши експерт     да
ежегодна
   
РД-10-167/21.04.2021г.

Десислава Атанасова

Прекратено служебно правоотношение считано от 22.06.2021г.

Младши експерт     да
ежегодна
   
РД-10-168/21.04.2021г. Недялка Цветкова Главен експерт     да
ежегодна
   
РД-10-169/21.04.2021г. Севдие Юмер Счетоводител     да
ежегодна
   
РД-10-170/22.04.2021г. Красимира Пончева Главен специалист     да
ежегодна
   

РД-10-171/23.04.2021г.

РД-10-202/14.05.2021г.

Доротея Колева-Мелева Старши експерт     да
ежегодна
   
РД-10-172/23.04.2021г.

Теодора Пешева

Прекратено трудово правоотношение считано от 28.06.2021г.

Експерт за връзки с обществеността     да
ежегодна
   
РД-10-181/29.04.2021г. Гроздана Христова-Стоянова Главен юрисконсулт     да
ежегодна
   
РД-10-183/07.05.2021г.

Галя Стефанова

Прекратено трудово правоотношение считано от 04.01.2022г.

Специалист     да
ежегодна
   
РД-10-186/10.05.2021г. Теодора Грозева Старши
експерт
    да
ежегодна
   
РД-10-187/10.05.2021г. Димка Иванова Главен експерт     да
ежегодна
   
РД-10-189/10.05.2021г. Снежана Митева Главен специалист     да
ежегодна
   

РД-10-191/10.05.2021г.

РД-10-228/09.06.2021г.

Янка Гърова-Чакалова Старши експерт     да
ежегодна
   
РД-10-195/11.05.2021г. Атанас Зафиров Специалист     да
ежегодна
   
РД-10-197/12.05.2021г. Желязко Колев Главен експерт     да
ежегодна
   
РД-10-198/12.05.2021г. Радослава Асенова Специалист     да
ежегодна
   
РД-10-200/12.05.2021г. Кремена Коджаиванова Главен експерт     да
ежегодна
   
             

НЯМА лица, подали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок

РД-10-225/07.06.2021г.

РД-10-287 06.07.2021г.

Стефан Танев Главен експерт

да

РД-10-225/07.06.2021г.

 

да

РД-10-287 06.07.2021г.

   

РД-10-243/16.06.2021г.

РД-10-271/30.06.2021г.

Вангела Генова

прекратено служебно правоотношение от 01.01.2022г.

Младши експерт

да

 

 

да

 

   

РД-10-268/29.06.2021г.

РД-10-276/02.07.2021г.

Анжелина Янева Експерт за връзки с обществеността

да

РД-10-268 29.06.2021г.

 

да

РД-10-276 02.07.2021г.

   

РД-10-325 26.07.2021г.

РД-10-384/25.08.2021г.

Дани Стоянова

прекратено служебно правоотношение от 17.11.2021г.

Младши експерт

да

 

да

   
РД-10-469 27.10.2021г. Маруся Цонева Счетоводител РД-10-469 27.10.2021г.   РД-10-521 24.11.2021.г    
РД-10-514 18.11.2021г. Мария Панева Младши експерт в АКРРДС РД-10-514 18.11.2021г.   РД-10-557 15.12.2021г.    
РД-10-603 29.12.2021г. Елина Башева Специалист в дирекция АКРРДС РД-10-603 29.12.2021г.   РД-10-12 14.01.2022    
РД-10-45 01.02.2022 Димитър Иванов Главен експерт дирекция АПОФУС РД-10-45 01.02.2022        
(служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)