РЕ ГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ


Р Е Г И С Т Ъ Р

на

декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от закона (служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)

 

Входящ №, дата
Име, презиме и фамилия
Заемана длъжност
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4, (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ
Списък на лицата, които не са подали декларации в срок
Линк към
подадената декларация
Линк към
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
 

РД-10-24/ 28.02.2020г.

РД-10-33/ 10.03.2020г.

Десислава Николаева Атанасова

Младши експерт

да

РД-10-24 28.02.2020г.

 

да

РД-10-33 10.03.2020

   

РД-10-30/ 09.03.2020г.

РД-10-48/ 07.04.2020г.

Атанас Димитров Зафиров

Специалист

да

РД-10-24 28.02.2020г.

 

да

РД-10-48/ 07.04.2020г.

   

РД-10-27 02.03.2020.

Наталия Олеговна Маркова

Прекратено правоотношение считано от 04.03.2020г.

Главен експерт

   

да ежегодна

   

РД-10-45 06.04.2020г.

РД-10-52 24.04.2020г.

Кремена Георгиева Коджаиванова

Главен експерт

да

РД-10-45 06.04.2020г.

 

да

РД-10-52 24.04.2020г.

   

 

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 за 2019г.