РЕ ГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ 2020


Р Е Г И С Т Ъ Р

на

декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от закона (служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)

 

Входящ №, дата
Име, презиме и фамилия
Заемана длъжност
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4, (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ
Списък на лицата, които не са подали декларации в срок
Линк към
подадената декларация
Линк към
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
 

РД-10-24/ 28.02.2020г.

РД-10-33/ 10.03.2020г.

Десислава Николаева Атанасова

Младши експерт

да

РД-10-24 28.02.2020г.

 

да

РД-10-33 10.03.2020

   

РД-10-30/ 09.03.2020г.

РД-10-48/ 07.04.2020г.

Атанас Димитров Зафиров

Специалист

да

РД-10-24 28.02.2020г.

 

да

РД-10-48/ 07.04.2020г.

   

РД-10-27 02.03.2020.

Наталия Олеговна Маркова

Прекратено правоотношение считано от 04.03.2020г.

Главен експерт

   

да ежегодна

   

РД-10-45 06.04.2020г.

РД-10-52 24.04.2020г.

Кремена Георгиева Коджаиванова

 

Прекратено служебно правоотношение считано от 03.12.2020г.

Главен експерт

да

РД-10-45 06.04.2020г.

 

да

РД-10-52 24.04.2020г.

   

РД-10-40/24.03.2020г. 

Мария Петрова Виденова

Старши юрисконсулт 

   

да ежегодна 

   

РД-10-41/26.03.2020г.

Златка Жекова Добрева 

Старши експерт 

    да ежегодна     

РД-10-50/10.04.2020г. 

Биляна Христова Запрянова 

Специалист     да ежегодна     

РД-10-57/29.04.2020г. 

Галя Делчева Стефанова Специалист     да ежегодна     

РД-10-58/29.04.2020г. 

Валентина Дамянова -Тодева Главен юрисконсулт     да ежегодна     

РД-10-59/07.05.2020г.

Радослава Юлиянова Асенова

Специалист 

    да ежегодна    

РД-10-60/07.05.2020г.

Снежана Димитрова Митева 

Главен специалист     да ежегодна    

РД-10-62/13.05.2020г. 

Красимира Иванова Пончева Главен специалист     да ежегодна    

РД-10-63/13.05.2020г.

Гроздана Атанасово Христова-Стоянова 

кпконпиГлавен юрисконсулт 

    да ежегодна    

РД-10-65/14.05.2020г. 

Дарина Миланова Колева 

Младши експерт 

   

да ежегодна 

   

РД-10-66/14.05.2020г. 

Севдие Неждет Юмер 

Счетоводител     да ежегодна    

РД-10-68/22.05.2020г.

Недялка Иванова Цветкова 

Главен експерт     да ежегодна    

РД-10-71/26.05.2020г. 

Димка Щерева Иванова

Старши експерт 

    да ежегодна    

РД-10-72/27.05.2020г. 

Десислава Бранимирова Тодорова 

прекратено трудово правоотношение, считано от 03.12.2020г.

Специалист кпконпи

   

да ежегодна

   

РД-10-81/03.06.2020г. 

Теодора Анастасова Грозева

Младши експерт 

    да ежегодна    

РД-10-82/05.06.2020г.

Мая Христова Бахчеванова Главен експерт     да ежегодна    

РД-10-84/09.06.2020г. 

Зина Иброва Тенекеджиева

прекратено служебно правоотношение, считано от 14.09.2020г.

Старши експерт     да ежегодна    

РД-10-85/10.06.2020г.

Теодора Недкова Пешева

кпконпиЕксперт за връзки с обществеността 

    да ежегодна    

РД-10-86/11.06.2020г. 

Янка Петкова Гърова-Чакалова 

Старши експерт 

    да ежегодна    

РД-10-88/12.06.2020г. 

Желязко Колев Колев 

Главен експерт 

    да ежегодна    

РД-10-104/25.08.2020

РД-10-113/21.09.2020

Катя Крушкова Директор дирекция АКРРДС

да

РД-10-104/25.08.2020

 

да

РД-10-113/21.09.2020

   

РД-10-114/23.09.2020г.

РД-10-112/18.08.2020г.

Маргарита Ушакова Специалист

да

РД-10-112 18.09.2020г.

 

да

РД-10-114 23.09.2020г.

   

РД-10-198/01.12.2020г.

РД-10-218/04.12.2020

Десислава Бранимирова Тодорова мкпконпиладши експерт АКРРДС

да

РД-10-198/01.12.2020г.

 

да

РД-10-218/04.12.2020

   

РД-10-200/01.12.2020г.

РД-10-236/15.12.2020г.

Доротея Александрова Колева-Мелева старши експерт АКРРДС

да

РД-10-200/01.12.2020г.

 

да

РД-10-236/15.12.2020г.

   

РД-10-201/01.12.2020г.

РД-10-246/30.12.2020г.

Кремена Георгиева Коджаиванова главен експерт АКРРДС

да

РД-10-201/01.12.2020г.

 

да

РД-10-246/30.12.2020г.

   
             

НЯМА лица, подали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок 

(служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 за 2019г.