Отпада забраната за ползване на водата за питейни нужди и приготвяне на храна, доставяна от „ВиК“ ООД гр. Димитровград


Днес пред областния управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова бе докладвано, че със заповед на директора на РЗИ-Хасково д-р Соня Димитрова се възстановява ползването на питейната вода, доставяна от зони за водоснабдяване „Злато поле“, „Брод“ и „Райново“, община Димитровград, Област Хасково.

Д-р Димитрова представи постъпилите данни от Протоколи от изпитване, издадени от РЗИ-Пловдив, Протоколи за контрол на води, неразделна част от Сертификат за контрол № 508/06.08.2020г. и Протоколи за контрол на води /микробиологичен контрол/, издадени от Орган за контрол от вида А при РЗИ-Хасково, за питейна вода от ЗВ „Злато поле“, водоснабдяваща с. Злато поле, с. Долно Белево, с. Малко Асеново, с. Голямо Асеново, с. Странско, с. Здравец, с. Бряст и с. Длъгнево, от ЗВ „Брод“, водоснабдяваща с. Брод и ЗВ „Райново“, водоснабдяваща с. Райново, община Димитровград, на основание на които e констатирано, че несъответствията, наложили временно ограничение за ползването на питейната вода от населението, са отстранени.