РЕ ГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ


Р Е Г И С Т Ъ Р

на

декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от закона (служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)

 

Входящ №, дата
Име, презиме и фамилия
Заемана длъжност
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4, (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ
Списък на лицата, които не са подали декларации в срок
Линк към
подадената декларация
Линк към
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
 

РД-10-20/ 04.02.2019г.

РД-10-28/

22.02.2019г.

Красимира Иванова Пончева

главен специалист

да

РД-10-20 04.02.2019г.

 

да

РД-10-28 22.02.2019

   

РД-10-21 /21.07.2019г.

РД-10-24 /11.02.2019г.

Дарина Миланова Колева

Младши експерт "Старт на кариерата"

да

РД-10-21 /21.07.2019г.

 

да

РД-10-24 /11.02.2019г.

   

РД-10-22 /07.02.2019г.

РД-10-23 /08.02.2019г.

Десислава Николаева Атанасова

Младши експерт "Старт на кариерата"

да

РД-10-22 /07.02.2019г.

 

да

РД-10-23 /08.02.2019г.

   

РД-10-25 /11.02.2019г.

             

 

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 за 2018г.