Областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова проведе работна среща с председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) инж. Петър Горновски.


Областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова проведе работна среща с председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) инж. Петър Горновски.

Срещата се състоя в областна администрация-Хасково по повод наскоро приетата от Министерски съвет актуализирана „Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние“. В нея участваха и ресорният заместник - председател на ДАМТН о.р. ген. Кирил Войнов и главният директор на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ (ГД НЯСС) инж. Мария Пирянкова. Тема на разговорите бяха мерките за класификация на язовирите в хасковска област. „На територията на областта има 2308 броя язовири, това е областта с най-много изградени изкуствени водоеми в страната.“ - заяви областният управител. Д-р Здравкова допълни, че проблем за населението би бил дори и един рисков язовир и в тази връзка ще предприемем всички мерки, заложени в наредбата за ускоряването на процеса по класификация.

Председателят на ДАМТН посочи, че двама служители на ГД НЯСС ще вземат участие в Комисията за класификация на язовирите по отношение на степента на тяхната потенциална опасност по заповед на областния управител, след влизане в сила на наредбата. Също така ще предоставят актуален списък с данни на собствениците на язовири и ще окажат съдействие в процеса по класификация и прехвърляне на язовирите към Държавното предприятие.