Съобщение за заповед по параграф §4 от ЗСПЗЗ за м.Каменец


         Областна администрация Хасково уведомява заинтересуваните лица, че в „Държавен вестник“  бр.77 от 01.10.2019 г. е публикувана Заповед № ДС-28-3/18.09.2019 г. на Областен управител на област Хасково за одобряване на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на земи по § 4 и следващите от ЗСПЗЗ за бивша местност - сега жилищен район /ж.р./: ж.р. „Каменец” в землището на град Хасково.

         Жалби срещу одобрения ПНИ могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред административния съд  в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“, съгласно §4к, ал.6 от ЗСПЗЗ.