Съобщение за заповед по параграф §4 от ЗСПЗЗ за м.Кенана


Областна администрация Хасково уведомява заинтересуваните лица, че в „Държавен вестник“  бр.55 от 12.07.2019 г. е публикувана Заповед № ДС-28-2/28.06.2019 г. на Областен управител на област Хасково за одобряване на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на земи по § 4 и следващите от ЗСПЗЗ за бивша местност - сега жилищен район /ж.р./: ж.р. „Кенана” в землището на град Хасково.  

Жалби срещу одобрения ПНИ могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред административния съд  в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“, съгласно §4к, ал.6 от ЗСПЗЗ.