План на новообразуваните имоти на земи по параграф 4 от ЗСПЗЗ м. Кенана


Областна администрация Хасково уведомява заинтересуваните лица, че в „Държавен вестник“  бр.39 от 14.05.2019 г. е публикувано съобщение на основание чл. 28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ  от Община Хасково, че е изработен план на новообразуваните имоти на земи по § 4 и следващите от ЗСПЗЗ за бивша местност - сега жилищен район /ж.р./: ж.р. „Кенана” в землището на град Хасково. Съгласно чл. 28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ  в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация до кмета на общината.

Проектът се намира в дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ на ул. „Михаил Минчев“ № 3, ет. 1 и може да бъде разгледан от всички заинтересувани лица.

Плана на новообразуваните имоти и регистъра към него могат да бъдат разгледани в сайта на Областна администрация Хасково и в сайта на Община Хасково.

ДокументиДата
 
Регистър
17.05.2019 08:44
ПНИ Кенана
17.05.2019 08:43