План на новообразуваните имоти на земи по параграф 4 от ЗСПЗЗ


Областна администрация Хасково уведомява заинтересуваните лица, че в „Държавен вестник“  бр.28 от 05.04.2019 г. е публикувано съобщение на основание чл. 28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ  от Община Хасково, че е изработен план на новообразуваните имоти на земи по § 4 и следващите от ЗСПЗЗ за бивши местности - сега жилищни райони /ж.р./: ж.р. „Орфей”, ж.р „Изгрев”, ж.р. „Куба-1” и местност „Халилово-юг” в землището на град Хасково. Съгласно чл. 28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ  в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината. 

Проектът се намира в дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ на ул. „Михаил Минчев“ № 3, ет. 1 и може да бъде разгледан от всички заинтересувани лица. 

Плановете на новообразуваните имоти и регистрите към тях могат да бъдат разгледани в сайта на Областна администрация Хасково и в сайта на Община Хасково.