Покана за консултации за състав на РИК Хасково


ДО:
ПП ГЕРБ
ПП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
КОАЛИЦИЯ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА, ВМРО
ПП ДПС
ПП ВОЛЯ
ПП ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ
ПП ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

П О К А Н А

Във връзка с Решение на ЦИК № 6-ЕП от 25.03.2019 г. и предстоящото произвеждане на избори за членове на Европейски парламент, насрочени за 26 май 2019 г., насрочени с Указ №53/19.03.2019 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 24/22.03.2019 г.),  Ви каня на 28.03.2019 г. (четвъртък) от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Хасково (малка зала на І етаж), за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково.
Съгласно разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс (ИК), при Областния управител се провеждат публични консултации за състава на районните избирателни комисии с парламентарно представените партии и коалиции и с партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове в Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.
Участникът Ви в консултациите трябва да представи:
-    писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, включително за резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, декларация по чл. 65, ал. 3 от ИК, че всяко предложено лице отговаря на изискванията, посочени в него и телефон за контакти;
-    копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 22 март  2019 г. (датата на насрочване на изборите) или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
-    изрично пълномощно от представляващия/ите съответната партия или от предста-вляващия/ите съответната коалиция лица (когато в консултациите участват упълномощени лица);
Писменото предложение на представляваната от Вас партия/коалиция относно състава на РИК-Хасково трябва да бъде съобразено с изискванията на Изборния кодекс, а именно:
    1.  Парламентарно представените партии и коалиции предлагат 13 членове на РИК (за изборни райони до 9 мандата), включително председател, заместник-председатели и секретар (чл. 61, ал.4, т.1 от ИК), при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции (чл. 61, ал. 5 от ИК); към предложението се представя списък на резервните членове, в съответствие с чл. 60, ал. 4 от ИК, които ще заместят предложените лица в случаите по чл. 51, ал.2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.
2. Партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по един свой член в РИК, извън броя на членовете по чл. 61, ал.4, т. 1 от ИК (чл.61, ал.6 от ИК).
3. Незаетите места за членове на РИК се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите (чл. 61, ал.7 от ИК), като попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на ЦИК.
4. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция (чл.61, ал.3 от ИК).
5. За членове на РИК се назначават лица, които са:
5.1.  български граждани;
5.2.  навършили са 18 години;
5.3.  не са поставени под запрещение;
5.4.  не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
5.5. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;
5.6.  владеят български език;
5.7. имат право да гласуват в съответния вид избор;
5.8. имат висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование;
Изискванията за висше образование по т. 5.8 се доказват с копие от диплом за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше заведение (в случай, че все още няма издадена диплома).
Обстоятелствата по точки 5.1 до 5.7 включително, както и изискванията по чл. 3, ал. 3 и      чл. 66 от ИК се установяват с приложената към поканата декларация.
6. Членовете на РИК е препоръчително да са юристи.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Декларация – (образец);
2. Предложение за членове на РИК - 1 бр. таблица (образец).

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Областен управител на Област Хасково

ВАЖНО: във връзка с Решение на ЦИК № 8-ЕП/26.03.2019 г., партиите и коалициите, представят към своите предложения за състав на РИК - заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г., (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция.