РЕ ГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 за 2018


Р Е Г И С Т Ъ Р

на

декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от закона (служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)

 

Входящ №, дата
Име, презиме и фамилия
Заемана длъжност
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4, (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ
Списък на лицата, които не са подали декларации в срок
Линк към
подадената декларация
Линк към
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
 

РД-10-127/ 08.11.2018г.

РД-10-131/ 27.11.2018

Десислава Бранимирова Тодорова

специалист

РД-10-127/ 08.11.2018г

 

РД-10-131/ 27.11.2018

 

Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 т.2, във връзка с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок

РД-10-128 /19.11.2018г.