Разрешаване от областния управител изработването на подробни устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община, или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение


Правно основание: чл. 124 ал.4 от ЗУТ

Срок: от 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК

Цена: безплатно

Необходими документи:

  • Заявление до Областния управител от заинтересованите лица

  • Задание, съставено от възложителя и одобрено от кметовете на засегнатите общини. Заданието се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия устройствени схеми и планове. При необходимост включва и опорен план, който е неразделна част от заданието.