Издаване на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други


Правно основание: Закон за държавната собственост и ППЗДС
Срок: 1 месец след представяне на необходимата документация
Цена: безплатно
Необходими документи:

  • Искане за издаване на АДС от съответното Министерство
  • Скици на имота (оригинална и актуална) – издадени и заверени от Общината по местонахождението на имота и Агенцията по кадастър.
  • Копие от стар акт, издаден по отменената наредба за държавните имоти или друг документ за собственост
  • Техническа характеристика на сградите, съдържаща: застроена площ; етажност; година на построяване; вид на конструкцията;
  • Балансова стойност по сметка 203 за сградите и сметка 201 – за замята
  • Актуално удостоверение за данъчна оценка на имота
  • Заповед за предоставяне на имота за ползване от Министерство или ведомство
  • Други документи при необходимост

В случай, че липсва документ или документът не е изготвен по надлежния начин, заявителят се уведомява с писмо или по телефона.