Деактуване на парцели по парцеларен план на стопански дворове


Правно основание: чл.78, ал. 1 от ЗДС и чл. 108 ППЗДС
Срок: от 14 дни до 1 месец – съгл. Чл.57 ал.1,5 от АПК
Цена: безплатно
Необходими документи:

  • Искане /образец/;
  • Договор /оригинален или заверено копие от Агенцията по вписване/;
  • Актуална Скица / оригинал или заверено копие/.
  • Удостоверение за идентичност при наличие на различия в площта, номера на имота или наименованието на обекта, издадено от Техническата служба към Общината/Службата по кадастъра или от Общинска служба " Земеделие и гори " - за обекти извън регулация.
  • Когато молбата се подава от лице, което не е собственик, то трябва да приложи нотариално заверено пълномощно;
  • При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Документа от ТУК