Деактуване на реституирани имоти по звсони, зс, зпинм и др.


Правно основание: чл.78 ал.1 , чл.109 от ППЗДС
Срок: От 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от Административно процесуалния кодекс.
Цена: безплатно.
Необходими документи:

  • искане
  • заверено копие на съдебното решение,
  • удостоверение за идентичност на имота от общината,
  • скица актуална от служба по кадастъра по местонахождението на имота, /при необходимост удостоверение за идентичност на имота/