Деактуване на имоти частна държавна собственост преминали в собственост на общините


Правно основание: чл.78, ал.1 от ЗДС и  § 42 от ПЗРЗИДЗОС.
Срок: От 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от Административно процесуалния кодекс.
Цена: безплатно.
Необходими документи:

  • Искане  от съответна община
  • Заповед на Общ. Народен съвет за отчуждаване на имота,
  • Актуална скица, при необходимост комбинирана скица по застроителен и регулационен план издаден от ТСУ при общината,
  • Удостоверение за идентичност на имота.