Областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов свика заседание на Съветa за намаляване на риска от бедствия на област Хасково


Областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов свика заседание на Съветa за намаляване на риска от бедствия на област Хасково. На срещата присъстваха представители на общините в региона и компетентните институции.

В изпълнение на чл. 6д. от Закона за защита при бедствия всички общини на област Хасково имаха разработени Общински програми за намаляване на риска от бедствия. Спазвайки процедурата за тяхното съгласуване, програмите бяха разгледани, обсъдени и съгласувани от Областния съвет. Предстои тяхното окончателно приемане от Общинските съвети на всяка от общините.

По втора точка от дневния ред, съгласно чл. 6 г. от Закона за защита при бедствия, беше приет Областен план за 2023 г. за изпълнение на областната програма за намаляване на риска от бедствия. Уточнена беше програма за провеждане на тренировките с Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия през годината. Първата тренировка ще бъде проведена в края на м. април и ще бъде на тема: „Действие на Щаба и съставните части на ЕСС при наводнение на населени места и неурбанизирани територии от област Хасково, разположени по поречието на р. Марица.“

На заседанието бяха обсъдени и възможните приоритетни за областта дейности за защита при бедствия, които да бъдат включени в докладите на общините и Областна администрация. Целта е тези дейности да бъдат включени в доклада на министъра на вътрешните работи и да придобият национален статут с перспектива да се осигури финансиране през следващия петгодишен период.