Областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов проведе заседание на Областния координационен център във връзка със създадения постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система


Областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов проведе заседание на Областния координационен център във връзка със създадения постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Работната среща се състоя в зала „Марица“ в Областна администрация-Хасково.

Механизмът се прилага по отношение на деца и ученици, които не са обхванати в образователната система, за които има риск за отпадане от училище и детска градина или са напуснали образователната система преждевременно. Изпълнението му е организирано от министъра на образованието и науката, а областните управители по области осъществяват контрол по изпълнението на Механизма и по искане от страна на РУО оказват съдействие по координацията между институциите.

На заседанието бе представен отчет от началника на РУО-Хасково Веселина Павлитова за работата по Механизма от началото на 2022 г. досега. 1556 обхода за издирване на деца от 5 до 7-годишна възраст са извършени от м. януари до м. април т. г. От извършените от екипите проверки е установено, че 17 деца са записани в детски градини, 940 от децата са заминали за чужбина със своите семейства, а за 344 няма намерена достоверна информация за тяхното местонахождение към деня на проверката. Също така 3 деца са били преместени в друга област, 5 подлежащи не са записани на детска градина или ПГ към училище поради здравословни или семейни причини, а 302 не са открити на посочения адрес.

За същия период са извършени 1789 обхода за издирване на деца на възраст между 8 и 16 години. От извършените проверки от екипите за обхват е установено, че 1425 от тези деца са заминали в чужбина със своите семейства, за 129 няма намерена достоверна информация за тяхното местонахождение към момента на проверката, а 186 деца не са открити на посочения адрес.

В периода от м. юли до м. август т. г. е установено, че 286 ученици от областта не са били записани след първо, второ класиране и трето класиране. Директорите на училищата и педагогическите специалисти от екипите за обхват предприели действия за установяване на причините за незаписването на учениците. След това 259 ученици са записани и продължават обучението си в VIII клас. От извършените проверки станало ясно, че 27 ученици са заминали за чужбина и поради тази причина не са участвали в етапите на класиране.

По изпълнение на дейностите от м. септември до м. ноември началникът на РУО-Хасково е сформирал 42 екипа за 11-те общини от област Хасково. Общият брой на членове на екипите е 468. Ръководители на екипите са експерти от РУО-Хасково. Извършените обходи през този период за деца на възраст 5-7 години са 421. Обходите за деца на възраст до 16 г. са 724. Актуализирана информация за деца и ученици в чужбина сочи, че те са 324. Записани деца в детски градини – 90, а записани ученици в училища – 92. Реинтегрираните деца и ученици в образователни институции са 25.