Членовете на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР одобриха основната рамка за развитието му до 2027 г.


Областният управител инж. Минко Ангелов и заместник-областният управител Мартин Узунов участваха в онлайн заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР.

"Одобрената Интегрирана териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Южен централен регион за планиране (ЮЦР) поставя края на един дълъг процес на партньорски диалог за идентифициране на важните направления за развитие до 2027 г. и дава възможност да стартират реалните дейности по нейното изпълнение“, коментира заместник-министър Десислава Георгиева при откриване на заседанието на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР.

Стратегическите приоритети, мерките, дейностите, индикативни проекти, включени в ИТСР за ЮЦР, бяха представени в презентация от Ивайло Стоянов, началник на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ в ГД „СППРР“. ИТСР задава само рамката за развитието на региона, без да има претенциите за изчерпателност, уточни г-н Стоянов. В допълнение, подчерта, че „разнородният характер на ЮЦР - с добре развити големи градове и малки селища е предпоставка за добро сътрудничество и партньорство, за да бъдат реализирани успешни интегрирани териториални проекти, без конкуренция и противопоставяне“.

Заместник-министър Георгиева обърна внимание на членовете на РСР на ЮЦР, че включените в ИТСР списъци с проекти са индикативни, като с финансиране от фондовете на ЕС ще бъдат подкрепяни основно интегрирани проекти в партньорство за решаване на ключови, значими проблеми за региона. Членовете на РСР ще имат възможност да приоритизират и определят списък с най-важните и необходими за региона проекти, които в сътрудничество да подобряват територията на ЮЦР, допълни г-жа Георгиева.

С приемането на ИТСР на 6-те региона за планиране ще приключи важната процедура по стратегическа подготовка за новия програмен период и ще бъде даден старт на практическото изпълнение на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

Няма ограничение в типа на средствата, които са необходими за изпълнение на ИТСР, като могат да бъдат привличани от бизнеса и от други източници, но да гарантират изпълнението на интегрираните инвестиции.

Финалната стъпка за одобрение на всички проекти на ИТСР е внасянето им за разглеждане и одобрение от страна на Министерски съвет.