Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляващи 352 бр. чугунени радиатори


О Б Я В А

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО,

на основание чл. 64, ал. 1 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и Заповед № РД-№ РД-13-24/ 08.03.2022 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляващи 352 бр. чугунени радиатори, демонтирани при ремонт на сградата на Областна администрация Хасково.

Търгът ще се проведе на 23.03.2022 г. от 10.30 часа в стая № 17, ет. 1 в сградата на Областна администрация Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5. Начална тръжна цена: 21 712 лв. - общо за всички радиатори.

Кандидатите могат да подават заявления за участие в случай, че желаят да закупят общо всички бройки. За участие в търга, участниците следва да заплатят до 22.03.2022 г. депозит в размер на 2171 лв. (10 % от тръжната цена на вещите) по следната сметка:

IBAN: BG 23 DEMI 9240 3300 1169 75,

BIC: DEMIBGSF

в БАНКА Търговска банка „Д“ АД.

Оглед на вещите се извършва всеки работен ден от 9 до 17 ч. от датата на публикуване на обявата за търга до 22.03.2022г. Огледът може да се извърши в сградата на Областна администрация Хасково, пл. „Свобода“ №5, след предварително заявяване на тел. 0879250986.

Тръжната документация е безплатна, като достъпът до нея е осигурен по електронен път на сайта на Областна администрация Хасково: https://www.hs.government.bg/posts/57, раздел „Актуално“, подраздел „Търгове“.

Заявления за участие могат да се подават всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа от датата на публикацията до 22.03.2022г., включително в звеното за „Административно обслужване” на партерния етаж в сградата на Областна администрация Хасково или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон за връзка.

Крайният срок за извършване на оглед, внасяне на депозит за участие и за приемане на заявления за участие е до 17,30 часа на 22.03.2022 г.

За допълнителна информация, лицата могат да се обръщат към Антон Вълчев – главен експерт в дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация - Хасково; тел. 038/608021,