Списък на кандидатите които Не са допуснати до конкурса - Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация на област Хасково


СПИСЪК

 

 

НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

 

На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решение взето с протокол № 1/25.02.2022г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД–14-15/18.02.2022 г. на Областния управител на област Хасково и изменена със заповед РД–14-16/25.02.2022 г, няма недопуснати до конкурса кандидати.

ХРИСТО МАРКОВ /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ