Заявления за достъп до обществена информация за 2021г.


  1. Постъпили заявления от субекти на правото по ДОИ

 

Инициатор

Брой постъпили заявления за ДОИ

Брой постъпили заявления за ДОИ, оставени без разглеждане

От граждани на Република България

1

0

От чужденци и лица без гражданство

0

0

От журналисти

1

0

От фирми

0

0

От неправителствени организации

5

0

Общ брой :

7

0

 

  1. Постъпили заявления за ДОИ по начина на поискване

 

Начин на поискване на ДОИ

Брой

Писмени заявления

3

Устни заявления

0

Електронни заявления

4

Общ брой :

7

 

  1. Постъпили заявления за ДОИ по вид на информацията

 

Вид на информацията

Брой

Официална информация

0

Служебна информация

7

Общ брой :

7

 


 


 

  1. Постъпили заявления за ДОИ по теми на исканата информация

 

Теми, по които е искана обществена информация

Брой

Упражняване на права или законни интереси

0

Отчетност на институцията

3

Процес на вземане на решения

0

Изразходване на публични средства

3

Контролна дейност на администрацията

0

Предотвратяване, разкриване на корупция или нередности

0

Проекти на нормативни актове

1

Други теми

0

Общ брой :

7

 

  1. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ

Решения за

Брой

Предоставяне на свободен ДОИ

5

Предоставяне на частичен ДОИ

1

Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес

0

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение

1

Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация

0

Отказ предоставяне на ДОИ

0

Общ брой :

7

 

 

  1. Основания за отказ от предоставяне на ДОИ

 

Основания за отказ от предоставяне на ДОИ

Брой

Исканата информация е класифицирана информация

0

Исканата информация е търговска тайна и предоставянето и би довело до нелоялна конкуренция между търговци

0

Достъпът засяга интересите на трето лице и няма неговото изрично писмено съгласие за предоставянето на ОИ

0

Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца

0

Служебната ОИ е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение

0

Служебната ОИ съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях и е подготвена от администрациите на съответния орган

0

Други основания

0

Общ брой :

0

 

  1. Срок за издаване на решението за достъп/отказ до обществена информация

Срок

Брой

Веднага

0

В 14 дневен срок

7

В законоустановения срок след удължаването му

0

След срока

0

Общ брой :

7