RHO Donate


Информация за проекта

 

Работна среща на Управителния комитет на проект „Доброволно кръводаряване в Родопите / RHO-DONATE” в гр. Кърджали

13.06.2012

Във връзка с изпълнението на проект "Доброволно кръводаряване в Родопите" (RHO-DONATE)”, съгласно договор №В1.13.11/30.03.2011 год., финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013” бе проведена 2-ра работна среща по проекта на Управителния комитет между водещия партньор – периферия Източна Македония и Тракия и партньорите по проекта от областна администрация Хасково и областна администрация Кърджали. Целите бяха отчитане на напредъка, извършените  дейности и усвоените средства по бюджета. На срещата присъства г-н Дамианос Статакис, заместник-перефериарх на област Източна Македония и Тракия и ръководител на проекта, който приветства участниците и даде насоки за изпълнението на проекта. Модераторът г-жа Георгия Каравангели отчете общия прогрес по проекта. От страна на партньор Областна администрация Хасково презентация направи мениджърът на проекта Евгений Иванов. Бе отчетено изпълнение на дейностите по работен пакет 2 – информация и публичност и старт на дейностите по работни пакети 3,4 и 5.
От името на партньор Областна администрация Кърджали докладва координаторът Събина Сюлюкчиева. След докладите на партньорите от област Кърджали и област Хасково бе констатирано, че е постигнат значителен напредък в последния месец и с акта на обявяване на обществените поръчки за Мобилен център по кръводаряване графикът влиза в нормален ритъм. След направен анализ беше структурирана предстоящата работа за организиране на семинар “Доброволното кръводаряване – необходимост, характеристики, ползи и европейски опит” в  гр. Хасково, до 30 септември 2012 г.и реализиране на 5 информационни събития и две публични събития по кръводаряване до 31 декември 2012г.

 

Областна администрация Хасково работи в партньорство по трансграничен проект „Доброволно кръводаряване в Родопите/RHO DONATE“
13.06.2012


В навечерието на Международния ден на кръводаряването 14 юни, Областна администрация Хасково презентира дейността си по Проект „Доброволно кръводаряване в Родопите/RHO DONATE“ с информационна среща. Проектът се изпълнява от водеща организация Периферия Източна Македония и Тракия, съвместно с партньорите Областна администрация Хасково и Областна администрация Кърджали. Общият бюджет е 895.056,00 €, от които 85% са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.” и 15% от националните бюджети на България и Гърция. Бюджетът на Областна администрация  Хасково възлиза на 310 629 евро, от които 234 000 евро са предназначени за закупуване и оборудване на Мобилен център за кръводаряване и наемане на персонал за обслужването му в периода на промоционалните събития, предвидени по проекта.
В информационната среща взеха участие д-р Балина Бозова, началник на отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ-Хасково“АД, проф. Петкан Проданов, председател на асоциация “Доброволно безвъзмездно кръводаряване и кръвопреливане”, г-жа Минка Мечеринкова, директор на секретариата към Областния съвет на БЧК – Хасково и представители на областната администрация. Напредъка по дейностите, включени в проекта, презентира координаторът на регионалния информационен център Вики Тодева. На срещата бяха обменени мнения за популяризиране на идеята за доброволно кръводаряване и въпроси, свързани с безопасността и насърчаването на процеса. Становището на поканените специалисти бе, че закупуването на Мобилен център за кръводаряване и активната информационна кампания по проект „Доброволно кръводаряване в Родопите/RHO DONATE“ ще способстват за възстановяването на акциите по кръводаряване с подвижен екип и ще доведат до увеличаването на безвъзмездните и доброволни кръводарители в област Хасково.
Събитието намери широк отзвук в местните средства за масова информация.
http://news.aidabg.net/haskovo/agitirat-za-dobrovolno-krvodaryavane.html
http://www.hsmaritsa.com/haskovo/trgva-mobilen-tsentr-za-krvodaryavane.html
http://www.haskovo.net/news/105802/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80_%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://news.dir.bg/news.php?id=11350311
http://haskovo.me/2012/06/13/29927/

Целите документи от ТУК

 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ХАСКОВО

27.05.2011

Първоначална среща на проект „Доброволно кръводаряване в Родопите / RHO-DONATE” в Комотини, 27 май 2011


С голяма активност и успех се проведе встъпителната среща по проект "Доброволно кръводаряване в Родопите / RHO-DONATE" в конферентната зала на администрацията на Периферия Източна Македония и Тракия , на 27 май 2011 година. Проектът е свързан с поощряване на доброволно даряване на кръв и превенция на болетите, предавани при кръводаряване и кръвопреливане. По проекта ще се финансират дейности за обществена информираност и съпричастност, както и събития за доброволно кръводаряване чрез закупуване на две мобилни единици в България. Партньори по проекта са област Източна Македония и Тракия като Водещ партньор, и областните администрации на Кърджали и Хасково.
Основната цел на тази среща бе подробно представяне на работните пакети и дейностите на проекта и координацията на партньорите по проекта за изпълнението им.
Модератор на срещата беше г-н Дамианос Статакис, заместник-перефериарх на област Източна Македония и Тракия и ръководител на проекта, който приветства участниците от съседната страна и даде насоки за изпълнението на проекта.
Общият бюджет на проекта е 895.056,00 €, от които 85% са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.” и 15% от националнте бюджети на България и Гърция.

 

ПРОЕКТ „ДОБРОВОЛНО КРЪВОДАРЯВАНЕ В РОДОПИТЕ/ RHO DONATE“

Одобрен за финансиране по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”, съгласно сключен договор №В1.13.11/30.03.2011 год.     Приоритетна ос 1: „Качество на живота”, Област на въздействие 1.3: „Сътрудничество и работа в мрежа по въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние”.

Проект: Доброволно кръводаряване в Родопите (RHO-DONATE)
Продължителност: 24 месеца
Източник на финансиране: Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”
Общ бюджет на проекта: 895 056 евро
Бюджет на проекта за област Хасково: 310 629 евро
Изпълнител: Периферия Източна Македония и Тракия – водещ партньор, съвместно с Областна администрация  Кърджали и Областна администрация  Хасково – партньори по проекта

Очаква се изпълнението на проекта да отговори на следните въпроси:
Кръвопреливането да се  счита  за неразделна  част от здравната система. Безопасното и качествено  преливане  на кръв  и  кръвни продукти трябва да бъде основната грижа на местните власти и поради тази причина следва да се гарантира, че цялата система  трябва  да се  основава на:  (а) на изключително  доброволно  кръводаряване,  (б)  предотвратяване  предаването на заразни  фактори, (в) безопасно производство на кръвни продукти, (г) създаване на  лабораторни  и клинични  директиви  за подходящи  практики, (д) развитие на единна  мрежа на кръводаряване във всички  страни (хемобдителност).
Разумното клинично приложение на кръвта, насърчаване на  използването на алтернативни техники, внимателен анализ за опасност и полза  преди  всяко  кръвопреливане,  непрекъснато  обучение и  образование са основните условия за подобряване на безопасността и ефективността на кръвопреливането.
Цели на проекта:
а) популяризиране  на идеята за  доброволно  кръводаряване.  
б) развитие на сътрудничество  по въпроси,  касаещи превенцията на предаването на инфекции, които са свързани с преливане на кръв  между  съседните страни.
в) информиране на населението за предпазване от разпространение на инфекции и нуждата от доброволно кръводаряване. Основната цел на проекта е да се насърчава доброволното кръводаряване като безопасна процедура, както за лекаря, така и за доброволците.
г) обмен на мнения по въпроси, свързани с насърчаването на организирано безвъзмездно доброволно кръводаряване.
д) обмен на мнения по въпроси, свързани с безопасността на кръвопреливане, да се подсилят услугите по кръводаряване на България в усилията за разработване на подходяща система за регистриране и анализ на нежелани инциденти по време на преливане (хемобдителност)