Заявления за достъп до обществена информация за 2015г.


Инициатор

Брой постъпили заявления за ДОИ

Брой постъпили заявления за ДОИ, оставени без разглеждане

От граждани на Република България

5

0

От чужденци и лица без гражданство

0

0

От журналисти

1

0

От юридически лица

2

0

От неправителствени организации

1

0

Общ брой :

9

0

 

 

Начин на поискване на ДОИ

Брой

Писмени заявления

4

Устни заявления

0

Заявления по електронен път

5

Общ брой :

9

 

 

Вид на информацията

Брой

Официална информация

5

Служебна информация

4

Общ брой :

9

 

 

Теми, по които е искана обществена информация

Брой

Упражняване на права или законни интереси

5

Отчетност на институцията

2

Процес на вземане на решения

0

Разходване на публични средства