Заявления за достъп до обществена информация за 2016г.


Инициатор

Брой постъпили заявления за ДОИ

Брой постъпили заявления за ДОИ, оставени без разглеждане

От граждани на Република България

4

0

От чужденци и лица без гражданство

0

0

От журналисти

4

0

От фирми

0

0

От неправителствени организации

1

0

Общ брой :

9

0

 

 

Начин на поискване на ДОИ

Брой

Писмени заявления

3

Устни заявления

0

Електронни заявления

6

Общ брой :

9

 

 

Вид на информацията

Брой

Официална информация

0

Служебна информация

9

Общ брой :

9

 

 

Теми, по които е искана обществена информация

Брой

Упражняване на права или законни интереси

0

Отчетност на институцията

0

Процес на вземане на решения

0

Изразходване на публични средства

6

Контролна дейност на администрацията

0

Предотвратяване, разкриване на корупция или нередности

0

Проекти на нормативни актове

0

Други теми

3

Общ брой :

9

 

  1. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ

Решения за

Брой

Предоставяне на свободен ДОИ

9

Предоставяне на частичен ДОИ

0

Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес

0

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение

0

Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация

0

Отказ предоставяне на ДОИ

0

Общ брой :

9

 

 

 

Основания за отказ от предоставяне на ДОИ

Брой

Исканата информация е класифицирана информация

0

Исканата информация е търговска тайна и предоставянето и би довело до нелоялна конкуренция между търговци

0

Достъпът засяга интересите на трето лице и няма неговото изрично писмено съгласие за предоставянето на ОИ

0

Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през последните 6 месеца

0

Служебната ОИ е свързана с оперативната подготовка на актовете-0 на органите и няма самостоятелно значение

0

Служебната ОИ съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях и е подготвена от администрациите на съответния орган

0

Други основания

0

Общ брой :

0

 

  1. Срок за издаване на решението за достъп/отказ до обществена информация

 

Срок

Брой

Веднага

1

В 14 дневен срок

7

В законоустановения срок след удължаването му

1

След срока

0

Общ брой :

9