Община Маджарово


Кмет: Ерджан Юсуф
Адрес: Маджарово, ул. "Петър Ангелов " 1, 6480
Тел.: +359 3720220
Територия: 247 кв.км
Брой населени места: 19
Население: 3 353 души
http://www.madzharovo.bg

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Община Маджарово е разположена в югоизточна България, между Хасковската хълмиста област и склоновете на Източните Родопи и обхваща територия от 247 кв. км. или 4.5 % от площта на област Хасково. На територията на общината живеят 3353 души. Най-близките гранични пунктове до община Маджарово са: Капитан Андреево - намиращ се на 74 км. югоизточно от гр. Маджарово и Ново село - намиращ се на 56 км. от общинския център. В състава на общината влизат 19 населени места.
Климатът е преходно-континентален. През територията на общината преминава р. Арда - най-големия десен приток на р. Марица и най-голямата река в Родопите. От почти 50 г. почвата на Маджарово е обект на чести геоложки проучвания за наличие на цинк и руди на благородни метали. На територията на общината има значителен ресурсен потенциал от благородни метали, които не са достатъчно добре проучени.
Община Маджарово попада в тракийски район на южната зоогеографска област, като най-голям интерес представлява орнитофауната. Източните Родопи са с най-голямо разнообразие на хищни видове птици в Европа. От видовете, включени в националната Червена книга, на територията на общината се срещат: черен щъркел, скален орел, царски орел, морски орел, египетски лешояд, белоглав лешояд, белогръб и трипръст кълвач. Много ценен вид, който е застрашен от изчезване в световен мащаб е черният лешояд. Той не гнезди в района, но може да бъде наблюдаван. Особено внимание заслужава белоглавият лешояд. Колонията при град Маджарово е единствената по рода си в България и една от малкото такива в Европа.

ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
Доминиращите отрасли на местната икономика са туризма и селското стопанство. Община Маджарово е богата на природни ресурси, което е чудесна предпоставка за развитието на екологичен, селски и специализиран туризъм. Територията около р. Арда и язовир "Ивайловград" е подходяща за отмора, плуване, риболов и водни спортове.
Основен поминък за местното население е земеделието. Този селскостопански отрасъл има значителен потенциал за развитие в общината. Комбинацията от хълмист релеф, мека зима и топло лято благоприятстват развитието на тютюнопроизводството и животновъдството. Традициите в земеделието са свързани с отглеждането на пшеница, ечемик, пъпеши, дини и зеленчуци.
Малките предприятия имат доминиращ дял в местната индустрия. Главните браншове са шивашка индустрия, производство на бижута, строителство и рекултивация. Близостта на общината до Гърция и Турция дава възможност за развитието на смесени българо-турски и българо-гръцки предприятия, както и за основаването на чуждестранни компании.

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Според експертните оценки, базирани на анализа на природните ресурси и наличната туристическа инфраструктура, община Маджарово може да предложи чудесни условия на туристите. Бъдещото основаване на национален парк "Източни Родопи" допълнително ще подпомогне развитието на туризма като цяло, и специализирания туризъм в частност. Марката "произведено в природен парк" ще гарантира, че продукцията е екологично чиста и ще повиши конкурентноспособността на местните продукти.
От значение за развитие на туризма е и богатото културно-историческо наследство. На територията на общината са документирани над 40 недвижими археологически паметници и над 150 скални ниши, пръснати на групи по планинските масиви. В античните селища има две скални гробници и пет светилища. В местността Менека има тракийски некропол от V век пр.н.е. с три земнонасипни куполни гробници. При с. Горен Главанак по време на археологически разкопки през 1999 г. е открито интересно мегалитно съоръжение от 5-4 в. пр.н.е., наподобяващо по форма феномена Стоунхендж (Англия).
Потенциал за развитие на общината в сферата на туризма е и забележителното био-разнообразие от животински и растителни видове, както и особено уникалната колония от гнездящи грабливи птици.