Публична покана за услуги

Услуги

Информация за плащания към Договор МС-02-4-(331) от 20.08.2014г. и договор АСД-04-82 от19.12.2012г.

05.11.2014г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки с  предмет:

Изработка, доставка и монтаж на информационни табели с QR кодове по проект „Съвместни туристически инициативи, насочени към наследството/ JTI TARGET“,

Проектът е одобрен за финансиране по оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „ Гърция – България 2007-2013” съгласно сключен Договор № В2.12.01/20.03.2012 г.

Публична покана

Техническо задание

Образци на документи

Протокол/17.11.2014г.

Протокол/21.11.2014г.

Договор АСД-04-53/24.11.2014г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП за датата, основанието и размера на извършените плащания по договори за обществени поръчки

 

02.09.2014г.

Обществена поръчка по глава 8 “а” от Закона за обществените поръчки с обект услуга и предмет: Провеждане на чуждоезиково обучение и групово обучение по ключова компетентност – екипна ефективност” по проект “Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Областна администрация Хасково”,съгласно договор рег. № А13-22-41/10.05.2014 г. и Анекс №1 /30.06.2014г.към него за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд” , по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 -  „Провеждане на чуждоезиково обучение”

Обособена позиция 2 -  „Провеждане на групово обучение по ключова компетентност – екипна ефективност”

Публична покана

Приложение XIII

Техническа спецификация

Образци- Обособена позиция 1

Образци- Обособена позиция 2

Протокол от 12.09.2014г. на комисията за получаване, разглeждане и оценка на оферти

Договор №РД-13-125/24.09.2014г. за обособена позиция 2

Информация по чл. 22б, ал.2, т. 14 от ЗОП за датата, основанието и размера на извършените плащания по договори за обществени поръчки

Договор №РР-05-1-/92/02.10.2014г.

Информация по чл. 22б, ал.2, т. 14 от ЗОП за датата, основанието и размера на извършените плащания по договори за обществени поръчки към Договор №РР-05-1-/92/02.10.2014г.

Обществена поръчка, на основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Договор № АСД-04-32/12.06.2014, за услуга с предмет «Осигуряване на публичност по проект “Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Областна администрация Хасково”, съгласно договор рег. № А13-22-41/10.05.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен   капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд”с изпълнител ”ЗАЕДНО ХАСКОВО” ЕООД.

 

 

18.08.2014г.

Обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки с  предмет:“Изработване и доставка на информационни материали по проект „Съвместни туристически инициативи, насочени към наследството/ JTI TARGET”, по две  обособени позиции Проектът е одобрен за финансиране по оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „ Гърция – България 2007-2013” съгласно сключен Договор № В2.12.01/20.03.2012 г

Публичната покана
Техническото задание
Проект на договор за обособена позиция 1
Проект на договор за обособена позиция 2
Образци на документи за Обособена позиция 1
Образци на документи за Обособена позиция 2

Договор МС-02-4-(358) от 05.09.2014 по Обособена позиция 1

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП за датата, основанието и размера на извършените плащания по договори за обществени поръчки


Договор МС-02-4-(359) от 05.09.2014 по Обособена позиция 2

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП за датата, основанието и размера на извършените плащания по договори за обществени поръчки


Протокол на комисията по разглеждане и оценка на офертите

30.06.2014г.

Обществена поръчка по глава 8 “а” от Закона за обществените поръчки с обект услуга и предмет: Провеждане на чуждоезиково обучение и групово обучение по ключова компетентност – екипна ефективност” по проект “Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Областна администрация Хасково”,съгласно договор рег. № А13-22-41/10.05.2014 г. и Анекс към него за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд” , по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 -  „Провеждане на чуждоезиково обучение”

Обособена позиция 2 -  „Провеждане на групово обучение по ключова компетентност – екипна ефективност”

Публична покана

Документация

 

07.05.2014г.

Обществена поръчка по глава 8а от Закона за обществените поръчки с обект услуга и предмет:„Организиране и провеждане на обучение на професионалисти от сферата на туризма от област Хасково”

Публична покана

Документация

 

27.01.2014г.

Публична покана

Цялата документация от ТУК