З А П О В Е Д № РД-13-68/14.04.2014г.

Published on 25.04.2014 09:42


З А П О В Е Д № РД-13-68/14.04.2014г.

ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия за повишаване на пожарната безопасност на територията на Област Хасково.

Read more

Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”

Published on 08.04.2014 10:32


 

Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”

Ръководител на програмата: Доц. Елеонора Милева, доктор

Професионална квалификация Магистър по младежки дейности и спорт
Област на висшето образование 1.0. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание
Форма на обучение Редовна и задочна
Продължителност на програмата 2 семестъра (60 кредита)

Подробна информация може да намерите Тук

Read more

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

Published on 23.10.2013 12:21


СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Вр.И.Д. Областeн управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издаден административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед №РД-13-94 от 13.06.2013год., с която се отказва да се  удовлетвори, като недопустимо искането за обезщетение, по преписка с вх. №АК-04-02-1387 от 07.09.2010 год., подадена от Иван Христов Тодоров от гр. Хасково, в качеството му на лично репресирано лице.

Настоящото съобщение да се обяви на интернет страницата на Областна администрация - Хасково с адрес: www.hs.gavernment.bg и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация-Хасково.

КАДИР ИСОВ

Вр.И.Д. Областен управител на Област – Хасково

Read more

ЗАПОВЕД №РД-13-99/26.06.2013г.

Published on 26.06.2013 06:46


ЗАПОВЕД № РД-13-99/26.06.2013г.

 

На основание чл.32, ал.1 и чл.31, ал.1, т.9 и т.10 от Закона за администрацията, чл.64, ал.1, т.6 от Закона за защита при бедствия и в съответствие с чл.127 "ж-к" от правилника за приложение на Закона за МВР, с цел подобряване на превантивна дейност и намаляване до минимум вредните последствия и щетите от пожари през пожароопасния сезон

Read more

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

Published on 29.05.2013 11:03


 

28.05.2013г.

гр.Хасково

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Вр.ИД Областeн управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издаден административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед № РД-13-62/02.04.2013г., с която се отказва обезщетение по преписка с вх.№ РД-07-3151/29.11.2011г. подадена от Величка Христова Мотолова от гр.Стара Загора, ул.Цар Иван Шишман №87, ет.2, ап.4, като наследник на репресираното лице Христо Гочев Дойчев Гочев.

 

Настоящото съобщение да се обяви на интернет страницата на Областна администрация -Хасково с адрес: www.hs.gavernment.bg и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация-Хасково.

НИКОЛАЙ НАНЕВ

Вр.ИД Областен управител на Област – Хасково

 

Read more

ЗАПОВЕД № ОМП-02-3/15.05.2013г.

Published on 15.05.2013 11:01


РЕПУБЛИКА    БЪЛГАРИЯ

 

ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ   НА   ОБЛАСТ   ХАСКОВОЗАПОВЕД№ ОМП-02-3/15.05.2013г.


На основание чл. 32. ал. 1 от Закона за адмикистрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите и във връзка с постъпило в Областна администрация предложение изх. №1760/08.05.2013 г. на директора на Регионална дирекция по горите Кърджали, с цел създаване на ефективна организация за осигуряване пожарната безопасност, предотвратяване, откриване, ограничаване и ликвидиране на горски пожари в горските територии.

Read more

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

Published on 10.05.2013 08:00


10.05.2013г.
гр.Хасково

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Заместник областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издаден административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед № РД-13-55/02.04.2013г., с която се отказва обезщетение по преписка с вх.№ АП-13-3046/30.12.2011г., подадена от Желязка Гочева Атанасова от гр.Хасково, ул. ,,13-март”- №18, ет.5, ап.40, Атанаска Янкова Атанасова от гр.Хасково, кв.,,Бадема”- бл.28, вх.В, ет.5, ап.40 и Николай Янков Атанасов от гр.Хасково, ул. ,,13-март”- №18, ет.14, ап.5, като наследници на репресираното лице Янко Колев Атанасов, б.ж на гр. Хасково.

Настоящото съобщение да се обяви на интернет страницата на Областна администрация -Хасково с адрес: www.hs.gavernment.bg и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация-Хасково.

НИКОЛАЙ НАНЕВ    
Заместник областен управител на Област – Хасково
( Заповед № ЧР-04-3/29.03.2013г.- за заместване)

Read more

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/

Published on 22.03.2013 07:43


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед № РД-13-20/11.02.2013г., с която отказва обезщетение по преписка с вх.№ АП-13-1121/15.04.2011г., подадена от Янка Янкова Чакърова от с.Нова надежда, ул. “Г.Бенковски” №4, Никола Динчев Чакъров от гр.Симеоновград, ул.”Христо Ботев” №27, вх.Б, ет.1, ап.2 и Тянко Динчев Чакъров от гр. Димитровград, ул.3-ти Март, бл.16, вх.В, ет.3, ап.12, като наследници на репресираното лице Динчо Николов Чакъров, б.ж на гр. Димитровград.

Настоящото съобщение да се обяви на интернет страницата на Областна администрация с адрес: www.hs.gavernment.bg и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация-Хасково.

Ирена Узунова
Областен управител на Област – Хасково

Read more

Да изчистим България 2013

Published on 07.02.2013 12:20


Областна администрация Хасково и тази година ще вземе участие в кампанията на bTV "Да изчистим България", като актуална информация за дейностите по кампанията ще бъдат оповестявани в сайта на администрацията.

 

- Презентация

Read more

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК

Published on 30.11.2012 13:0330.11.2012 год.
гр. Хасково

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед №РД-13-124 от 16.07.2012г., с която определя обезщетение, по преписка с вх. №АК-04-02-700 от 23.03.2010г., подадена от Георги Господинов Костов от с. Каменна река, обл. Хасково, в качеството му на лично репресирано лице.

Заповед №РД-13-127 от 19.07.2012г., с която отказва обезщетение, по преписка с вх. №АК-04-02-2859 от 17.09.2009г., подадена от Фатме Мехмедали Сали от с.Жълти бряг, общ.Стамболово, обл.Хасково в качеството и на лично репресирано лице.

Заповед №РД-13-134 от 19.07.2012г., с която отказва обезщетение, по преписка с вх.№АК-04-02-3181 от 19.10.2009г., подадена от Цвета Христова Въчева от с.Въгларово, общ.Хасково, Йорданка Христова Въчева от гр.Хасково и Мария Христова Текелиева от гр. Хасково, като наследници на репресираното лице Христо Ангелов Христозов, б.ж на с.Въгларово, община Хасково, област Хасково.

Заповед №РД-13-143 от 31.08.2012г, с която отказва обезщетение, по преписка с вх.№ РД-07-2020 от 22.06.2009г., подадена от Каранфил Димитров Димов от гр.Крумовград, обл. Кърджали като наследник на репресирано лице Малтуда Димитрова Димова, б.ж. на гр. Ивайловград, обл. Хасково.

Заповед №РД-13-50 от 05.01.2012г, с която отказва обезщетение, по преписка с вх.№АК-04-02-754 от 05.03.2009г., подадена от Албена Асенова Каменова от гр. Хасково, Виолета Асенова Иванчева от гр. Хасково и Ахмед Османов Хаджиев от с. Малево, общ Хасково, като наследници на репресираното лице Алиме Мехмедова Хаджиева, б.ж. на с.Малево, община Хасково, област Хасково.

Заповед №РД-13-128 от 19.07.2012г, с която отказва обезщетение, по преписка с вх.№    АК-04-02-3194 от 21.10.2009г., подадена от Димитър Георгиев Тамахкяров от с.Покрован, общ Ивайловград, обл.Хасково, като наследник на репресирано лице Георги Петков Янев/Тамахкяров/.

Настоящото съобщение да се обяви на интернет страницата на Областна администрация с адрес: www.hs.gavernment.bg и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация-Хасково.

Ирена Узунова
Областен управител на Област – Хасково

Read more

Заповед №ОМП-02-15/03.07.2012г.

Published on 03.07.2012 08:48


Целият документ от ТУК

Read more

"Спорт за децата в свободното време"

Published on 01.02.2012 14:42


Програма на Министерството на физическото възпитание и спорта

"Спорт за децата в свободното време"
Програма за осигуряване на безплатни спортни занимания на деца. Програмата е актуална от 01.02.2012 до 10.01.2013

Министърът на физическото възпитание и спорта  със  заповед № РД-09-19/19.01.2012 г. одобри 195 проекта и не одобри 136 проекта на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на програмата „Спорт за децата в свободното време” за 2012 година.
От Област Хасково от подадени 20 проекта от спортните организации-одобрени 13, успеваемост 65% .Получените средства от спортните клубове са  на обща стойност 63 600лв.

Спортни клубове от Област Хасково получили финансиране от МФВС.
1.    СК по хокей на лед”Ледена сила”- гр.Хасково-7300лв.
2.    СК по джудо и джу-джуцо „Хасково”-гр.Хасково-400лв.
3.    СК по баскетбол ”Хасково”гр.Хасково—4600 лв.
4.    СК по бадминтон „Хасково” гр.Хасково -3700 лв.
5.    Клуб по аеробика „Мега спорт” гр.Хасково-5400 лв.
6.    СК по лека атлетика „Хеброс”- Харманли гр.Харманли-4000лв.
7.    СК по кану-каяк „Хеброс” гр. Харманли- 9500лв.
8.    СК по джудо „Джудо” гр.Тополовград -3500лв.
9.    СК по тенис на маса „Асара-08” Гр.Симеоновград—4600лв.
10.СК по кик-бокс „Тангра” гр.Свиленград-4000лв.
11.ФК „Димитровград-1947” гр.Димитровград-5000 лв.
12.СК по тенис на маса „Аста” гр.Димитровград- 4000лв.
13.СК по борба”Димитровград” гр.Димитровград -4000лв.


Гл.експерт на МФВС
За области Хасково и Кърджали
( Силвия Тенчева)

Read more

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК

Published on 02.05.2011 11:06


 

02.05.2011 год.

гр. Хасково

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед №РД-11-101 от 09.03.2011 год., с която определя обезщетение, по преписка с вх. №АК-04-02-619 от 19.02.2009 год., подадена от Екатерина Илиева Романова от гр. Пловдив и Добринка Илиева Марчева от гр. Свищов, като наследници на Илия Милчев Карабоюков.

 

РУМЕН ДАНЕВ

Областен управител на Област – Хасково

 

 

Read more