Публична покана за строителство

Строителство

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП, за обект – строителство, с предмет: „Боядисване на метален навес и ограда и възстановяване /подновяване/ на хоризонталната пътна маркировка на КПП ”Капитан Петко войвода”

11.11.2014г.

Публична покана

План за безопасност

ПРОЕКТ на договор -ГКПП

Технически спесификации за боядисване на навес и ограда на ГКПП "Капитан Петко войвода"

Образци и КСС на ГКПП "Капитан Петко войвода"

Снимки 1, Снимки 2, Снимки 3, Снимки4

Протокол от 24.11.2014 г.

Договор №АСД-04-54/26.11.2014г.

Информация по чл. 22б, ал.2, т. 14 от ЗОП за датата, основанието и размера на извършените плащания по договори за обществени поръчки

 

Информация за възстановени гаранции  по договори за обществени поръчки

 

Договор

Дата

Основаниеза възстановяване на гаранцията

Размер

1.

Договор №АСД-04-54 от 26.11.2014г. с предмет “Боядисване на метален навес и ограда и възстановяване /подновяване/ на хоризонтална пътна маркировка на КПП „Капитан Петко войвода“, сключен с „Хидрострой БГ-63“ ЕООД – гр.Самоков.

01.04.2015г.

Приключване на договора.

1229,72лв.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА "А" ОТ ЗОП - ОБЕКТ 29 (ПРЕКРАТЕНА ПОРАДИ ЛИПСА НА ОФЕРТИ)

11.07.2014г.

Публична покана

Технически спецификации

Проект на Договор за възлагане на обществена поръчка, за обект – строителство, с предмет: „Довършване изграждането на Тристранен контактен център между Република България, Република Гърция и Република Турция на ГКПП – Капитан Андреево”

Методика за оценка на офертите

Образци

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 1"АРХИТЕКТУРА"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 2 "АРХИТЕКТУРА"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 3 "АРХИТЕКТУРА"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ- ЧАСТ 4 План за пожарна безопасност и част "Геодезия"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 5 "ЕЛЕКТРО"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ- ЧАСТ 6 "ЕЛЕКТРО"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ- ЧАСТ 7 "ЕЛЕКТРО"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 8 "КОНСТРУКЦИИ", ЧАСТ 9, ЧАСТ 10

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ -ЧАСТ 12, ЧАСТ 11

Количествени сметки към инвестиционния проект- част 1, част 2, част 3

Фасади и покрив

КСС

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА "А" ОТ ЗОП - ОБЕКТ 29 (ПРЕКРАТЕНА ПОРАДИ ЛИПСА НА ОФЕРТИ)

25.06.2014г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 1"АРХИТЕКТУРА"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 2 "АРХИТЕКТУРА"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 3 "АРХИТЕКТУРА"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ- ЧАСТ 4 План за пожарна безопасност и част "Геодезия"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 5 "ЕЛЕКТРО"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ- ЧАСТ 6 "ЕЛЕКТРО"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ- ЧАСТ 7 "ЕЛЕКТРО"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 8 "КОНСТРУКЦИИ", ЧАСТ 9, ЧАСТ 10

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ -ЧАСТ 12, ЧАСТ 11

Количествени сметки към инвестиционния проект- част 1, част 2, част 3

Фасади и покрив

КСС

ОБРАЗЦИ

Методика за оценка на офертите

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ