Списък на кандидатите които Са допуснати до конкурса - Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация на област Хасково


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

 

На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решение взето с протокол № 1/25.02.2022г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД–14-15/18.02.2022 г. на Областния управител на област Хасково и изменена със заповед РД–14-16/25.02.2022 г., до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

 

 1. Марина Димитрова Ташева

 2. Димка Георгиева Георгиева

 3. Ясен Борисов Маймунков

 4. Златка Василева Игнатова

 5. Янко Радев Петев

 6. Налян Шерафет Гюджен

 

Посочените допуснати кандидати трябва да представят Концепция за стратегическо управление на тема: „Управление на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ и ефективна координация с дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация на област Хасково“.

Концепцията трябва да се представи лично или чрез пълномощник в срок до 17,30 часа на 16.03.2022г. на хартиен и електронен носител в Областна администрация на област Хасково, пл. „Свобода” № 5, Звено за административно обслужване, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа. Концепцията следва да бъде поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства.

Съгласно решение взето с протокол № 2/28.02.2022г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД–14-15/18.02.2022 г. на Областния управител на област Хасково и изменена със заповед РД–14-16/25.02.2022 г. изискванията и критериите за преценка на концепцията са:

 

 1. Препоръчителен обем на Концепцията - до 15 страници А4, шрифт – Times New Roman, размер на шрифта 12, редова разредка 1.15.

 2. Критериите за преценка на концепцията са:

 • Съответствие с темата на концепцията;

 • Логическа последователност на изложението;

 • Аргументиране на направените предложения, съобразени с дейността на дирекцията;

 • Познаване на нормативната уредба и на спецификата на работа на областната администрация;

 • Езикова култура.

 

 1. Система за оценяване:

 1. Всеки член на конкурсната комисия се запознава с представените писмени концепции на кандидатите и ги преценява по 5-степенна скала /от 1 до 5/, а именно:

1 - не отговаря на изискванията;

2 - в малка степен отговаря на изискванията;

3 - в недостатъчна степен отговаря на изискванията;

4 - в голяма степен отговаря на изискванията;

5 - напълно отговаря на изискванията.

 1. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична величина от оценките си по определените критерии. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

 2. Кандидатите, чийто концепции са оценени с оценка не по-ниска от „4“ се допускат до защита на концепцията.

 

Списъкът на кандидатите, допуснати до защита на Концепцията, датата, часът и мястото на защитата ще бъдат обявени на интернет страница на Областна администрация на област Хасково с адрес www.hs.government.bg, и на таблото за обяви в сградата на Областна администрация на област Хасково, адрес: пл. „Свобода“ № 5.

 

ХРИСТО МАРКОВ /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ