Съобщение за заповед ПНИ


Областна администрация Хасково уведомява заинтересуваните лица, че в „Държавен вестник“  бр.51 от 28.06.2019 г. е публикувана Заповед № ДС-28-1/11.06.2019 г. на Областен управител на област Хасково за одобряване на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на земи по § 4 и следващите от ЗСПЗЗ за бивши местности - сега жилищни райони /ж.р./: ж.р. „Орфей”, ж.р „Изгрев”, ж.р. „Куба-1” и местност „Халилово-юг” в землището на град Хасково 

Жалби срещу одобрения ПНИ могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред административния съд  в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“, съгласно §4к, ал.6 от ЗСПЗЗ.