Одобряване от областния управител изработването на подробни устройствени планове с обхват повече от една община


Правно основание: чл. 128 ал.12 и чл.129 ал.3 от ЗУТ

Срок: минимум 4 месеца в зависимост от обжалванията – съгласно ЗУТ.

Цена: безплатно

Необходими документи:

 • Заявление до Областния управител от заинтересованите лица

 • Задание,съставено от възложителя и одобрено от кметовете на засегнатите общини. Заданието се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия устройствени схеми и планове. При необходимост включва и опорен план, който е неразделна част от заданието.

 • Разрешение за изработване на ПУП от Областен управител;

 • Преценка за необходимостта от екологична оценка от РИОСВ /МОСВ/;

 • Екологична оценка;

 • В зависимост от спецификата на територията, която се засяга, писмено становище от Министерство на културата, Изпълнителната агенция по горите и др.

 • Резултати от обществено обсъждане;

 • Решение за утвърждаване на площадка на комисията за промяна предназначението на земята, когато тя е била от земеделския или горски фонд;

 • Проект на Подробен устройствен план, съгласуван със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 121, ал. 2 от ЗУТ в три екземпляра. Проектът на ПУП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии се представят в следните фази:

  • предварителен проект, в който се изработват варианти на трасето;

  • окончателен проект – парцеларен план, по който се извършва отчуждаване;

 • Само за елементите на транспортната техническа инфраструктура по преценка на възложителя - технически или работен инвестиционен проект;