Безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна държавна собственост на общини


Правно основание: Чл.54 от ЗДС
Срок: до 1 месец
Цена: безплатно
Необходими документи:

  • скица
  • искане от Кмет на община,
  • съгласие на ведомството , на което е предоставен имота – държавна собственост,
  • решение на общинския съвет,
  • финансова обосновка,
  • удостоверение за идентичност на имота / при необходимост /