Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имоти – частна държавна собственост за изпълнението на функциите на регионалните синдикални ръководства


Правно основание: Чл.20, ал.2 от ЗДС и чл.67от ППЗДС
Срок: От 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК
Цена: безплатно
Необходими документи:

  • Искане на заинтересованото лице;
  • Подробно мотивировка;
  • Документ за липса на публични държавни задължения;
  • Документ за регистрация;
  • Декларация за ползваните от синдиката имоти – частна дъжавна или общинска       собственост и за начина на ползването им;
  • Становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество;    Декларация, че имотът – частна държавна собственост ще се ползва само за  изпълнение на функциите им;
  • Пълномощно за лицето, което представлява организацията.
  • При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи