Съгласуваха предложения за планиране и разкриване на социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво


Областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов проведе втора работна среща във връзка с изготвянето на Националната карта на социалните услуги. Тя се състоя в зала „Марица“ в Областна администрация-Хасково.

Във връзка с Указанията от Агенция за социално подпомагане по чл. 40 от Наредбата за планиране на социалните услуги след изготвянето на анализите на потребностите от всички общини в областта, областният управител организира обсъждане и съгласуване между представителите на общините в областта с цел планиране от всяка община на потребностите й от социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво. Изготвените анализи на потребностите на общините от социални услуги на общинско и областно ниво бяха разгледани на срещата днес.

След това бяха отправени предложения за планиране и разкриване на социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво съгласно анализа на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво. В резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства от Община Тополовград и Община Свиленград предлагат по 4 услуги в общината по 60 бр. потребители. В резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания от Община Свиленград искат да се открие услугата ЦНСТ с 15 лица. В Димитровград и Тополовград е същият брой. По осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие и деца – жертви на трафик, се отправи предложение от Община Свиленград за услуга за 10 лица. В резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи от Община Хасково искат разкриването на социална услуга с капацитет 15 лица, както и Община Тополовград. В резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения от Община Хасково съгласуваха откриването на една социална услуга с капацитет 15 лица. В резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания от Община Хасково предложиха 2 социални услуги с по 15 бр. потребители.

След етапа по съгласуване и изготвяне на изводите и предложенията се пристъпва към сключване на споразумение между общините в област Хасково.

Областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов проведе втора работна среща във връзка с изготвянето на Националната карта на социалните услуги. Тя се състоя в зала „Марица“ в Областна администрация-Хасково.

Във връзка с Указанията от Агенция за социално подпомагане по чл. 40 от Наредбата за планиране на социалните услуги след изготвянето на анализите на потребностите от всички общини в областта, областният управител организира обсъждане и съгласуване между представителите на общините в областта с цел планиране от всяка община на потребностите й от социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво. Изготвените анализи на потребностите на общините от социални услуги на общинско и областно ниво бяха разгледани на срещата днес.

След това бяха отправени предложения за планиране и разкриване на социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво съгласно анализа на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво. В резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства от Община Тополовград и Община Свиленград предлагат по 4 услуги в общината по 60 бр. потребители. В резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания от Община Свиленград искат да се открие услугата ЦНСТ с 15 лица. В Димитровград и Тополовград е същият брой. По осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие и деца – жертви на трафик, се отправи предложение от Община Свиленград за услуга за 10 лица. В резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи от Община Хасково искат разкриването на социална услуга с капацитет 15 лица, както и Община Тополовград. В резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения от Община Хасково съгласуваха откриването на една социална услуга с капацитет 15 лица. В резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания от Община Хасково предложиха 2 социални услуги с по 15 бр. потребители.

След етапа по съгласуване и изготвяне на изводите и предложенията се пристъпва към сключване на споразумение между общините в област Хасково.