Набират юридически лица с нестопанска цел в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.


Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност могат да подават предложения за включване в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Публичната покана на Управляващия орган на програмата в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е към организации, работещи в сферата на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, опазването на околната среда, образованието, науката и културата. В процедурата могат да участват и организации, работещи в сферата на устойчивото развитие, опазването на културното наследство, общественото здраве, стратегическото и пространствено планиране, както и в сферата на регионалното, териториалното или градското развитие.

Кандидатите трябва да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор. Сред изискванията е също да са действащи и да извършват дейност не по-малко от 2 години. Трябва да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми или политики, на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз. Те трябва да не членуват в национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания.

В срок до 23 ноември 2022 г., 17:30 часа, всяко заинтересовано лице може да подаде писмено заявление за участие в избора до Главния директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, на адрес: гр. София, бул. Цар Борис III“ № 215, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ или на електронна поща oprd@mrrb.government.bg.

Допълнителна информация и заявление за участие могат да бъдат намерени в секция „Обяви“ на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.