КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО


На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия назначена със Заповед № РД-14-42/25.07.2022г. на Областния управител на област Хасково, обявява класирания кандидат за длъжността главен експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация на област Хасково:

Място на класиране / Име и фамилия на кандидата
1 /първо/ Делчо Кунчев


МАРИНА ТАШЕВА /п/
Председател на конкурсната комисия