Изворът на Белоногата - в управление на Областна администрация, ще го предостави на Харманли


Обект „Изворът на Белоногата“ в Харманли вече е в управление на Областна администрация – Хасково. Оттук насетне Община Харманли трябва да направи мотивирано искане, за да им го предоставим за ползване, съобщи областният управител на Хасково Катя Панева.

Сагата с изясняването на собствеността на обекта – недвижима културна ценност с категория „национално значение“, е от 2016 г. През изминалите два месеца имахме многократна кореспонденция и лични срещи с Министерството на културата и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да изчистим проблемните точки. В Областна администрация изготвихме стратегия и направихме поправка на акта за публична държавна собственост, спазвайки всички законови предписания.  Благодарение на цялата администрация, нещата станаха бързо, в рамките на месец, подчерта областният управител.

Цялата процедура от наша страна е приключила – данъчна оценка, скици… всичко е извършено. 8499 кв. м. е площта на обект „Изворът на Белоногата“, който се завежда на Областна администрация – Хасково, допълни Катя Панева.

На предходното си заседание Общински съвет – Харманли прие решение, че може да започне процедура по чл. 15 от Закона за държавната собственост, с която Министерски съвет предоставя имоти – публична държавна собственост, за управление на ведомствата и общините. След като мине 14-дневният срок от решението на ОбС, Община Харманли ще може да депозира в Областна администрация – Хасково мотивирано писмо, за да може „Изворът на Белоногата“ да й бъде предоставен за безвъзмездно ползване за срок от 10 години.