Списък на кандидатите, които не са допуснати до конкурс - "Младши експерт" в дирекция АКРРДС


СПИСЪК

 

НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО

На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решение взето с протокол № 1/19.01.2022г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-14-5/12.01.2022г. на Областния управител на област Хасково, няма недопуснати до конкурса кандидати.

КАТЯ КРУШКОВА /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ