Списък на кандидатите допуснати до конкурс - "Младши експерт" в дирекция АКРРДС


На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решение взето с протокол № 1/19.01.2022г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД–14-5/12.01.2022 г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

 

Александра Петкова Станчева

Александър Митков Филев

Галина Мардирос Иванова-Имасдасерян

Апостол Васков Григоров

Маргарита Тодорова Костадинова

Нина Янкова Калибрадова

Цветомира Янкова Янева

Мария Георгиева Апостолова

Спаска Миткова Колева

Даниела Каменова Добрева

Милен Георгиев Милев

Петя Андреева Андонова

Хатидже Исмаилова Юсуфова

Марияна Кирилова Даскалова

Стефан Гълъбов Николов

Лидия Манолова Янкова

Хасан Ергюн Бекир

Десислава Колева Арабаджиева

Налян Шерафет Гюджен

Йоанна Димитрова Статева

Динко Минков Господинов

Пламен Николов Тодоров

Ясен Борисов Маймунков

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 09.02.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация Хасково, находяща се в гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, ет. 1, зала „Марица“.

Съгласно решение взето с протокол № 2/19.01.2022г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД–14-5/12.01.2022 г. на Областния управител на област Хасково, системата за определяне на резултатите и коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста и при интервюто за длъжността – младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация - Хасково е следната:

Допуснатите кандидати решават тест, включващ 20 /двадесет/ въпроса, свързани с устройството и функционирането на администрацията и професионалната област на длъжността.

Ще бъдат изготвени три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор.

Продължителността за решаване на теста ще бъде 40 минути, като за всеки въпрос от теста, получил верен отговор, кандидатът получава 1 /една/ точка. Максималният брой точки е 20 /двадесет/, равен на броя на въпросите. Липсата на отговор или повече от един отговор, както и грешен отговор, не носи точки.

Определя се минимален резултат 15 /петнадесет/ точки, при получаването на които, кандидатът се смята за успешно издържал теста и се допуска до интервю.

Определят се коефициенти на тежест, както следва:

за теста – коефициент 4

за интервюто – коефициент 5

Полученият от теста резултат на всеки от допуснатите на интервю кандидати се умножава с коефициент за тежест 4 /четири/.

Резултатът на всеки от кандидатите от интервюто се получава като общ сбор от оценките на всеки член на конкурсната комисия, съгласно попълнено приложение № 5 към чл. 42, ал 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Всяка единица оценка е равна на 1/една/ точка.

На основание чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, преди провеждане на интервюто комисията ще формулира въпроси, които ще се задават на всички кандидати и ще определи минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто.

Полученият резултат от интервюто над минималния, се умножава с коефициент за тежест 5 /пет/.

Окончателният резултат на всеки кандидат, издържал успешно теста и интервюто представлява сбор от резултата, получен при решаването на теста, умножен със съответния коефициент и резултата от интервюто, умножен с определения коефициент за тежест и ще бъде отразен във формуляр-приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от НПКПМДСл.

Допуснатите до конкурса кандидати, при явяването си на тест на 09.02.2022г. да представят документ за самоличност и съгласно Заповед № РД-13-4/18.01.2022г. на Областния управител на област Хасково валидни документи за ваксинация или за преболедуване на COVID-19 или отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди датата на провеждане на теста и интервюто изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди датата на провеждане на теста) или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

Същите документи ще бъдат налични в деня на провеждане на теста и от членовете на конкурсната комисия.

 

 

 

 

 

КАТЯ КРУШКОВА /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ