Община Хасково


Кмет: Станислав Дечев
Адрес: Хасково 6300, пл. "Общински" 1
Тел.: +359 38 603 300
Територия: 740 кв.км
Брой населени места: 37
Население: 116 667 души
http://www.haskovo.bg/

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Община Хасково е разположена в централната част на Южна България и заема най-западната част от област Хасково. Географското местоположение на общината е изключително благоприятно. Тя е разположена на кръстопътя между Европа, Близкия и Средния Изток, което е добра предпоставка за международен, търговски и културен обмен. През територията й минават основните автобусни и ж.п. връзки кьм входно-изходните пунктове на България, което обуславя до голяма степен успешната търговия с Гърция и Турция.
Община Хасково е с територия от 740 кв. км, което представлява 13 % от територията на областта. В общината живеят 116 667 души, което е 34 % от населението на областта. Общината включва град Хасково и 36 села.
Релефът в общината е твърде разнообразен. Климатът е със силно подчертано средиземноморско влияние. То се изразява предимно с по-високите средни годишни температури и по-чувствителното преместване на главните валежни минимуми и максимуми.

ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
В община Хасково съществуват изключително благоприятни почвено-климатични условия за развитие на растениевъдството. Средиземноморският климат и наличието на водни ресурси в общината, са естествени предпоставки за развитие на зеленчукопроизводството (краставици, домати, пипер) и овощарството (ябълки, череши и круши). Разпространена и традиционно отглеждана техническа култура в общината е тютюна. Налице са и благоприятни климатични условия за създаването на лозови масиви, които са ценна суровинна база за развитие на винопроизводството в общината. Град Хасково е един от традиционните винарски центрове в страната.
Промишлеността в община Хасково е многоотраслова. Запазва се и се задълбочава специализацията на областния град в сферата на производството на машини за хранително-вкусовата и млекопреработващата промишленост ("Донидо", "ПИМ", "Родина"), отоплителни и битови уреди ("Ерато"). В шивашкото и трикотажното производство е налице голяма конкуренция между множеството частни фирми, които произвеждат и предлагат на пазара продукция с добро качество и с конкурентни цени.
В областта на хлебопроизводството, месопреработвателната и млечната промишленост работят множество частни фирми със сравнително модерно технологично оборудване, които произвеждат разнообразна по асортимент продукция. Консервната промишленост е традиционен подотрасъл за община Хасково. Това се обуславя от изградената добра материално-техническа база и високото качество на произвежданите плодове и зеленчуци. На територията на общината отскоро функционира и селскостопанска борса на едро, "Марица", за търговия с плодове и зеленчуци.

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Община Хасково е единствената на територията на областта, която съгласно Наредбата за определяне на районите за целенасочено въздействие, е определена като район за развитие. Ето защо, и бъдещото u развитие е свързано главно със създаване на условия за икономическо оживление. В тази насока особено важни са усилията на всички институции за насърчаване на стартиращото предприемачество и стимулиране развитието на сектора малки и средни предприятия.
Бъдещото развитие на общината е свързано и с пълноценно използване на природо-климатичните дадености в сферата на селското стопанство - полагане на усилия за развитие на перспективни пазарно ориентирани селскостопански производства, създаване на консултантски земеделски центрове и др.
Историческите дадености и богатата култура на региона, в съчетание с добре развитата транспортна и туристическа инфраструктура, са благоприятен фактор за развитие на туризма. Ценен принос в това отношение имат и изградените от общината партньорски взаимоотношения с градове от САЩ, Гърция, Турция, Англия, Китай, Югославия, Беларус.