Община Тополовград


Кмет: Божин Божинов
Адрес: Тополовград, пл. "Освобождение" 1, 6560
Тел.: + 3594702140
Територия: 711 кв.км
Брой населени места: 21
Население: 13 560 души
http://www.topolovgrad.net/

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Община Тополовград е разположена в югоизточната част на България. Граничи с общините Тунджа, Елхово, Свиленград, Гълъбово и Раднево, както и с Република Турция в участъка при с. Присадец. Общината заема северните склонове на Сакар планина и част от Тунджанската долина, върху територия от 711 кв.км. В състава й влизат 21 населени места с общо население от 13 560 жители. Освен с изгодното природо-географско положение, община Тополовград се отличава и с изключително благоприятното си транспортно-комуникационно положение (общината е на границата на три области - Хасковска, Старозагорска и Ямболска), което оказва влияние върху икономическото развитие на района.
Релефът на общината е твърде разнообразен - преобладава ниско планинския и хълмист релеф, с надморска височина от 100 до 300 м. Земните недра на територията на община Тополовград са богати на редица полезни изкопаеми - уран, редки метали, оловно-цинкова руда, мрамор, гранити, благородни метали.

ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

Доминиращ икономически отрасъл за община Тополовград е селското стопанство. Най-често отглежданите култури в общината са тютюна и лозовите насаждения. Много благоприятни за лозя са землищата на Тополовград, с. Орешник, с. Капитан Петко войвода, с. Радовец.
Равнинният терен и плодородните почви около реките влияят благоприятно за развитието на зеленчукопроизводството. Зърнени храни се отглеждат предимно в северната част на общината, а технически култури - в южната част. На територията на общината има и подходящи условия за отглеждане на билки, както и за създаване на малинови, къпинови и ягодови насаждения.
Преработващата промишленост в община Тополовград е представена най-вече от машиностроителната, шивашката, тютюневата и хранително-вкусовата промишленост (хлебопроизводство и сладкарство). Във връзка с благоприятните условия за развитие на лозарството, в гр. Тополовград се предвижда разкриване на производствени мощности за винопроизводство.
В общината съществуват много подходящи условия за развитието на селски и екологичен туризъм. Добре развит е и се прилага успешно планинския туризъм.

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Водещите приоритети за общината са свързани с развитието на туризма във всичките му, приложими за региона форми, както и създаването на модерно и интензивно селско стопанство. Предвижда се изграждане на борса за плодове и зеленчуци на територията на общинския център, която ще съществува като клон на борсата в град Хасково. Тя ще подпомогне реализацията на селскостопанската продукция и ще регулира цените на плодовете и зеленчуците в региона.
Важни фактори за развитието на туризма в общината са както благоприятните физико-географски дадености - Сакар планина, р.Тунджа и притоците й, така и богатото културно-историческо наследство на региона - хълмът "Палеокастро", долмените, манастирът "Света Троица". В общината съществуват прекрасни условия за развитие на ловния и алтернативен туризъм. Бъдещото строителство на язовир "Ханчето" би допринесло и за развитието на воден туризъм и спортове.