Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост


Започнала процедура по отчуждаване на части от имоти-частна собственост за изграждане на обект "Въздушни електропроводи 110 KV Подстанция "Марица-Изток"- тягова подстанция "Симеоновград"-основно и резервно захранване и реконструкция на въздушна линия 110 KV Малево-Пясъчево при пресичането им с трасето на жп линията "Димитровград-Свиленград", в землищата на с. Пясъчево, с. Калугерово и гр. Симеоновград, община Симеоновград.

Обявление, Решение №6/07.01.2016г., Списък на засегнатите имоти в землището на с. Пясъчено, Списък на засегнатите имоти в землището на с. Калугерово, Списък на засегнатите имоти в землището на гр. Симеоновград