Показване 1 - 20 от 71
#Заглавие
 
1 ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СПРАВКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019-2021Г.
2Заповед Пожароопасен Сезон 2018
3Анкетен формуляр
4ЗАПОВЕД № РД-13-118/29.09.2017г.
5Заповед № ОКД-02-К-03-1/13.09.2017г.
6З А П О В Е Д № ДС -07 -2/30.05.2017 г.
7З А П О В Е Д № РД-14-17/12.05.2017
8Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
9 З А П О В Е Д № ОМП-02-2 /01.03.2017г.
10П О К А Н А
11Договор № АСД-04-50/25.11.2016г.
12Заповед № РД-13-91
13ЗАПОВЕД № РД-13-88/10.10.2016г.
14ЗАПОВЕД № РД-13-69/04.08-.2016г.
15ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.
16Заповед № ОКД-02-К-03-2/28.04.2016г.
17З А П О В Е Д № РД-13-39/28.04.2016г.
18З А П О В Е Д № ОМП-02-2/25.04.2016г.
19Заповед № ОКД-02-К-03-1/14.04.2016г.
20СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград, ЮИДП-Сливен, РДГ Кърджали, по землища на населените места