Showing 1 - 20 of 72
#Title
 
1Заповед пожароопасен сезон 2019
2 ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СПРАВКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019-2021Г.
3Заповед Пожароопасен Сезон 2018
4Анкетен формуляр
5ЗАПОВЕД № РД-13-118/29.09.2017г.
6Заповед № ОКД-02-К-03-1/13.09.2017г.
7З А П О В Е Д № ДС -07 -2/30.05.2017 г.
8З А П О В Е Д № РД-14-17/12.05.2017
9Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
10 З А П О В Е Д № ОМП-02-2 /01.03.2017г.
11П О К А Н А
12Договор № АСД-04-50/25.11.2016г.
13Заповед № РД-13-91
14ЗАПОВЕД № РД-13-88/10.10.2016г.
15ЗАПОВЕД № РД-13-69/04.08-.2016г.
16ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.
17Заповед № ОКД-02-К-03-2/28.04.2016г.
18З А П О В Е Д № РД-13-39/28.04.2016г.
19З А П О В Е Д № ОМП-02-2/25.04.2016г.
20Заповед № ОКД-02-К-03-1/14.04.2016г.