Показване 21 - 40 от 73
#Заглавие
 
21Заповед № ОКД-02-К-03-1/14.04.2016г.
22СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград, ЮИДП-Сливен, РДГ Кърджали, по землища на населените места
23Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
24Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
25Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
26З А П О В Е Д № ДС-07-2/ 22.02.2016г.
27Заповед № ДС-07-1/09.12.2015г.
28З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-3/26.08.2015г.
29Договор № АСД-04-32/20.07.2015г.
30Договор № АСД-04-31/16.07.2015г.
31 З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-2/29.06.2015г.
32Интегрирана информационна система на държавната администрация
33З А П О В Е Д № РД-13-29/26.05.2015г.
34З А П О В Е Д № РД-13-25/21.04.2015г.ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия за повишаване на пожарната безопасност на територията на Област Хасково.
35Предстоящи извънредни общи събрания на „Асоциация по ВиК Хасково” и „Асоциация по ВиК Димитровград”
36Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
37 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
38Съгласно чл.10, ал.2 и ал. 6 на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК
39Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на гр. Свиленград и с. Капитан Андреево
40Брошура с препоръки за Национална кампания за енергийно обновяване на българските домове