Показване 21 - 40 от 72
#Заглавие
 
21СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград, ЮИДП-Сливен, РДГ Кърджали, по землища на населените места
22Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
23Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
24Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
25З А П О В Е Д № ДС-07-2/ 22.02.2016г.
26Заповед № ДС-07-1/09.12.2015г.
27З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-3/26.08.2015г.
28Договор № АСД-04-32/20.07.2015г.
29Договор № АСД-04-31/16.07.2015г.
30 З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-2/29.06.2015г.
31Интегрирана информационна система на държавната администрация
32З А П О В Е Д № РД-13-29/26.05.2015г.
33З А П О В Е Д № РД-13-25/21.04.2015г.ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия за повишаване на пожарната безопасност на територията на Област Хасково.
34Предстоящи извънредни общи събрания на „Асоциация по ВиК Хасково” и „Асоциация по ВиК Димитровград”
35Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
36 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
37Съгласно чл.10, ал.2 и ал. 6 на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК
38Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на гр. Свиленград и с. Капитан Андреево
39Брошура с препоръки за Национална кампания за енергийно обновяване на българските домове
40Заповед №ОКД-02-К-03-2/25.11.2014г.