Показване 21 - 33 от 33
#Заглавие
 
21Изплащане на обезщетения на собственици на имоти и на части от имоти, отчуждени с решения на МС за Автомагистрала
22Изплащане на обезщетения на собственици на имоти и на части от имоти, отчуждени с решения на МС
23Изплащане на обезщетения на собственици за имоти , отчуждени за път 2-76 "с.Българин - Харманли"
24Издаване на разрешение за възлагане на изпълнение по съществуваща линия от транспортните схеми без конкурс за срок не повече от 6 месеца.
25Замяна на имот – частна държавна собственост
26Делба на съсобствен имот
27Деактуване на реституирани имоти с решение на съда
28Деактуване на реституирани имоти по звсони, зс, зпинм и др.
29Деактуване на парцели по парцеларен план на стопански дворове
30Деактуване на имоти частна държавна собственост преминали в собственост на общините
31Деактуване на имоти, възстановени с решение на поземлена комисия
32Деактуване на имоти в полза на търговски дружества
33Безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна държавна собственост на общини